Składki związkowe do odliczenia w 2023 r.


Polski Ład wprowadził odliczenie od dochodu wydatków z tytułu składek zapłaconych w związku z członkostwem w związku zawodowym, co było wieloletnim postulatem NSZZ “Solidarność”. Odliczeniu podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty do kwoty 300 zł rocznie (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Skorzystać z odliczenia będzie można w rozliczeniu rocznym za rok 2022.
Możliwość skorzystania z ulgi oznacza w praktyce, że wydatkując na składki rocznie 300 zł w ciągu roku w rozliczeniu PIT uzyska się zwrot w wysokości 51 zł.
Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie: • dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty • nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty • tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.
Continue reading