Bezpieczeństwo w zakładach przemysłowych


Główny Inspektorat Sanitarny opracował listę wytycznych dla funkcjonowania zakładów przemysłowych w trakcie epidemii. Służą one zapewnieniu bezpieczeństwa i utrzymaniu ciągłości produkcji.
Zestaw zawiera m.in. listę procedur w przypadku podejrzenia występowania zakażenia u pracownika, wytyczne do stosowania w celu ograniczenia rozpowszechniania się wirusa, procedury w przypadku zdiagnozowania zakażenia.
Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:
– Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów przemysłowych
– Uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawców, klientów
– Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie zakładu przemysłowego, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia
– Utrzymanie możliwości funkcjonowania zakładów przemysłowych i świadczenia w nich pracy z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach prowadzenia kordonu sanitarnego.
Przez okres obowiązywania stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących procedur:
A. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa
C. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego z pracowników.
W każdym z punktów wskazane zostały obowiązkowe oraz rekomendowane procedury. Uwzględniając konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części.
PRIORYTETOWE REKOMENDACJE
A. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika
Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachować przynajmniej 1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 38 stopni C) lub wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.
Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19 poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa
Obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników zakładu
Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych.
Uwaga: Zakazuje się wykorzystania profesjonalnych maseczek medycznych typu FFP2 i FFP3, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony przemysłowym (94% lub niższym), a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
Obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.
Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:
– Wprowadzenie różnych godzin przerw
– Ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 3 metrów odległości pomiędzy pracownikami)
– Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni/łaźni na terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.
– Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.
C. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników
– Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
– Dezynfekcja całej sekcji zakładu, w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
– Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
– Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa. W przypadku konieczności całkowitego wstrzymania produkcji, utrzymanie dostępności infrastruktury krytycznej podczas postoju produkcyjnego.
POZOSTAŁE REKOMENDACJE
A. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników
– Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
B. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa
– Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy
– Stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych
– Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu
– Wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji
– Wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy oraz przerw śniadaniowych oraz wprowadzenie możliwości odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy
– Ograniczenie możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych
– Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych
– Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach
– Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
Wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania, w tym:
– Zdefiniowanie miejsc (wejścia, główne ciągi komunikacyjne, szatnie, jadalnie), sposobu realizacji i częstotliwość w zależności od ruchu i ilości osób oraz punktów styku (klamki, poręcze, systemy sterowania DCS, stacje operatorskie, biurka, pulpity – dezynfekcja co najmniej raz na zmianę).
C. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa wśród jednego lub więcej pracowników
Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.
ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA
– Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
– Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
– Często myj ręce. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
– Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane
– Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
– Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych. Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie.
– Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy. Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę
– Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów
– Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa
– Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie. Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych www.gis.gov.plwww.gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.
Opracowano na podstawie zaleceń GIS

Bookmark the permalink.

Comments are closed.