Składki związkowe do odliczenia już za 2022 rok


[AKTUALIZACJA] Polski Ład początkowo zakładał możliwość odliczenia od przychodu maksymalnie 300 zł z wpłaconych składek związkowych, ale po przyjęciu przez Sejm w lipcu 2022 r. poprawki zgłoszonej przez „Solidarność” kwota ta zwiększyła się o 200 zł, do 500 zł. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc.
Jeżeli składkę związkową potrąca z wynagrodzenia pracodawca, to informację o potrąceniu zamieszcza w PIT-11. Przed wprowadzonymi zmianami potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej. Pierwszego odliczenia za bieżący rok będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu (za 2022 r.).

Polski Ład wprowadził odliczenie od przychodu wydatków z tytułu składek zapłaconych w związku z członkostwem w związku zawodowym, co było wieloletnim postulatem NSZZ “Solidarność”. Odliczeniu podlegać będą zapłacone w roku podatkowym składki członkowskie na rzecz związku zawodowego, udokumentowane dowodem wpłaty do kwoty 300 zł rocznie (art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Skorzystać z odliczenia będzie można w rozliczeniu rocznym za rok 2022.
Możliwość skorzystania z ulgi oznacza w praktyce, że wydatkując na składki rocznie 300 zł w ciągu roku w rozliczeniu rocznym uzyska się zwrot w wysokości 51 zł.
Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie: • dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty • nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty • tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę – oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.
Należy przy tym pamiętać, że w 2022 roku (tak jak w poprzednich latach) zwolnione są z opodatkowania przychody z następujących źródeł, związanych z organizacją związkową:
• zapomogi (inne niż wymienione w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 zł (kwota ta okresowo jest zwiększona z 1 000 zł, a dotyczy zapomóg uzyskanych w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19),
• zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości
• wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi
• dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny – 3 000 zł (kwota ta okresowo jest zwiększona z 2 000 zł, a dotyczy zapomóg uzyskanych w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.